๑๘ กันยายน ๒๕๕๐

วัตถุประสงค์ของกีฬา วิ่ง31ขา


1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม อันได้แก่
• การแสดงถึงความกล้าความท้าทาย
• การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
• และความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
2. เพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคีของกลุ่ม เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
3. สร้างเสริมจิตใต้สำนึกในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและของกลุ่ม
4. เพื่อส่งเสริมความมีวินัย และความมีน้ำใจนักกีฬา และมีพลานามัยที่ดี
5. มุ่งให้เด็กเยาวชนให้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกาย และต้านการใช้สารเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น: